top of page
Kebnekaise, fjäll, berg

TJÄNSTER

Vi genomför utredningar av för verksamheten viktiga frågor och områden samt utför samhälls- och omvärldsanalyser, var för sig eller i kombination. Vi riktar oss till både offentlig och privat sektor 

Att verka i en global värld

Alla verksamheter, även de mer lokalt förankrade, verkar idag i en värld som är både global, föränderlig och komplex. En ständig interaktion pågår över nationsgränserna, som  bland annat inkluderar utbyte av idéer, produkter och kapital, men ockå sådana saker som miljöskadliga partiklar, brottslighet och påverkan på ekosystem. Det är en utveckling som för med sig utmaningar och problem i behov av lösningar, men också möjligheter.

För att kunna begränsa vad som är ohållbart krävs information. Genom tillgång till information öppnar sig möjligheten att istället främja det hållbara och förvalta dess möjligheter, konkurrensfördelar och värdeoptimerande egenskaper.

 

Vi tar fram kunskapsunderlag som bland annat behandlar omvärldens påverkan, ekonomiska och politiska förutsättningar, samt vilka lagar och regler som finns att förhålla sig till.  

Vad vi kan erbjuda

Hos oss kan Ni få hjälp med att skriva rapporter och genomföra utredningar i sin helhet, men också med delmoment såsom följande:

  • Informationsinsamling

  • Genomföra intervjuer

  • Informationssammanställning

  • Kartläggning

  • Utvärdering

  • Omvärldsbevakning

  • Analyser

Utredning och analys

Anteckningsbok

Samhälls- och
omvärldsanalys

jorden

Ett typiskt samhällsanalytiskt uppdrag som vi utför kan bestå i att samla in och analysera information utifrån bland annat samhällsutveckling och myndighetsrelaterade rekommendationer och policies. Utbildning, mänskliga rättigheter, naturvård samt energibranschens omställning till förnybara energikällor är exempel på några av de områden där vi kan hjälpa till.

Vi genomför omvärldsanalyser utifrån ett Internationella Relationer-perspektiv. Disciplinen är teoridriven och erbjuder goda möjligheter

till träffsäkra och avgränsade analyser utifrån kundens intresseområde.

Analysen kan ta sin utgångspunkt i specifika ämnesområden som energi, miljö/klimat, mänskliga rättigheter och migration. Den levererar till exempel information om:

  • utvecklingen av specifika världspolitiska frågor

  • dess drivkrafter

  • möjliga konsekvenser för olika verksamhetshetsområden

 

Vi tar fram information och sammanfattar på ett tillgängligt sätt det aktuella kunskapsläget inom efterfrågade områden. Översikten tar sin utgångspunkt i vetenskapliga texter och andra rapporter. I rapporten fokuserar vi på vad som kan sägas vara fastställt gällande det utvalda problemområdet, dess skiljelinjer, och vad som återstår att finna lösningar till.

En kunskapsöversikt ger en lägesbild av valt problemområde och kan användas som beslutsunderlag. Den kan till exemepel också vara till hjälp för att identifiera möjliga vägar framåt.  

Kunskapsöversikt

bokhylla, böcker
bottom of page